IT序号网

js获取图片的真实宽高

xmjava 2022年03月21日 编程语言 256 0

目的:用js获取图片真实的宽高

适用场景:在有图片的页面中,需要点击图片查看原图如下图,这时就需要获取图片的原始宽高。


js获取图片原始宽高:

$(".comment-img img").each(function() { 
    var image = new Image(); 
    var src=$(this).attr("src"); 
    var realWidth=0; 
    var realHeight=0; 
    image.onload = function () { 
	realWidth = image.width; 
	realHeight=image.height; 
    } 
});

评论关闭
IT序号网

微信公众号号:IT虾米 (左侧二维码扫一扫)欢迎添加!

反射从入门到精通(二)