IT序号网

多态的弊端

itxm 2021年05月25日 编程语言 308 0
【弊端】
多态只能调用子类重写的父类方法,而无法调用子类特有的方法。
【解决方法】
1)创建子类对象,调子类特有方法。(但同时创建很多个相同的对象,很浪费内存)
2)将使用多态的类向下转型,再调用子类方法。
 1 public class Test { 
 2   public static void main(String[] args) { 
 3     Parent p = new Son(); //向上转型 
 4     p.show(); 
 5     Son s =(Son)p;  //向下转型 
 6     s.method(); 
 7   } 
 8 } 
 9 
10 class Parent { 
11   public Parent() { 
12   } 
13   public void show() { 
14     System.out.println("父类方法"); 
15   } 
16 } 
17 
18 class Son extends Parent { 
19   public Son() { 
20   } 
21   public void show() { 
22     System.out.println("子类方法"); 
23   } 
24   public void method() { 
25     System.out.println("子类特有方法"); 
26   } 
27 }

运行结果:

1 子类方法 
2 子类特有方法
 【多态中给成员变量赋值】
 1 public class Test { 
 2   public static void main(String[] args) { 
 3     Parent p = new Son(); 
 4     p.show(100); 
 5   } 
 6 } 
 7 
 8 class Parent { 
 9   int a =10; 
10   public Parent() { 
11   } 
12   public Parent(int x) { 
13     a=x; 
14   } 
15   public void show() { 
16     System.out.println("父类方法"+a); 
17   } 
18   public void show(int x) { 
19     a=x; 
20     System.out.println("父类方法"+a); 
21   } 
22 } 
23 
24 class Son extends Parent { 
25   //a = 20;    报错 
26   //super.a = 20;    报错 
27   int a =20;    //这里默认就是子类独有的成员变量,不会覆盖原有父类的成员变量 
28   public Son() { 
29   } 
30   public Son(int x) { 
31     a=x; 
32   } 
33   public void show() { 
34     System.out.println("子类方法"+a); 
35   } 
36   public void show(int x) { 
37     a=x; 
38     System.out.println("子类方法"+a); 
39   } 
40 }
运行结果:
1 子类方法100
 

评论关闭
IT序号网

微信公众号号:IT虾米 (左侧二维码扫一扫)欢迎添加!